Kurdiska Riksförbundet
فیدراسیونی کومه له کوردستانییه کان له سويد

Federasyona Komeleyên
Kurdistanê Li Swêd

Search
Close this search box.

Stadgar

Kurdiska Riksförbundet i Sverige 

Adress:Duvbovägen 59 163 43 Spånga www.fkks.se E-post: info@fkks.se 

  Inledning

KURDISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (KRF:S)

22/-maj-1981–2017

Kurdiska riksförbundet i Sverige(KRF:S), består av kurdiska kommunala föreningar och yrkes föreningar i Sverige. Kurdiska Riksförbundet bildades den 22 maj 1981 i Sverige.

Under den långa processen har förbundets stadgar ändrats vid olika tillfällen. Gällande nuvarande ändring av stadgan fattades beslut vid årsmötet-2016. Samma årsmöte fattade beslut och valt en arbetskommitté som bestod av fem personer.

Kommittén har arbetat i grupp under en lång tid för att ändra eller skriva ny stadgan som förslag till årsmöte, både på kurdmanji och sorani samt på svenska.

Stadgan som har ändrats av kommittén är ett förslag till Förbundets årsmöte.

Vänligen

Kommittén för stadgan

Aziz Aliş    Nezir Akat   Arshad Marouf      Selah Husein      Berzan Koçkaya

 

KURDISKA RIKSFÖRBUNDETS STADGAR (KRF:S) 2017

1- Förbundets Namn:

På kurdiska: Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê (FKK:S)

På svenska: Kurdiska Riksförbundet i Sverige (KRF:S)

2- Förbundets verksamhetsområde och sättet

Förbundets verksamhetsområde täcker hela Sverige och sätet ligger i Stockholm.

3- Organisation/Förbund

Kurdiska Riksförbundet är en demokratisk organisation. Förbundet består av kurdiska

föreningar i Sverige och är religiös och partipolitisk oberoende.

4- Symbol:

KRF:S officiella symbol är förbundets nuvarande logga

5- Kurdiska Riksförbundets (KRF:S) Ändamål

a- Arbetar för språk, identitet, kultur och ett mångkulturellt samhälle.

b- Arbetar fram en strategi för att kurdiska språket bli en naturlig del av utbildningssystemet i Sverige.

c- Riksförbundet arbetar för mångfald, jämlikhet, demokratin och mänskliga rättigheter.

d- Arbetar för ett alternativboende för äldre kurdiska personer och för en aktivitets center.

e- Arbetar mot diskriminering

f- Ger information till de kurdisk talande nyanlända om deras rättigheter och skyldigheter i Sverige.

g- Bejakar Kurdernas rättigheter i Sverige. Sprider och ger information om Kurder Kurdistan till allmänheten, massmedia och beslutsfattarna i Sverige.

h- Arbetar mot kriminalitet och droger.

i- Arbetar mot våld, mobbning, kränkningar och trakasserier mot barn, kvinnor och funktions nedsatta personer

6- Verkställandet av KRF:S Målsättning

a- Samarbetar med olika myndigheter och folkrörelser/organisationer

b- Deltar seminarier, konferenser och debattpaneler.

c- Genomför gemensamma projekt med förbundets medlems föreningar.

d-, Arrangerar och anordnar seminarier, konferenser och paneldebatter och firande f kurdiska högtider.

e- Bildar olika arbetskommittéer för olika projekt.

f- KRS stödjer Kurdernas strävan efter Kurdistans självständighet, Kurdernas nationella och demokratiska rättigheter.

7- Medlemskap

a- Varje kurdisk kulturella förening som är verksam i Sveriges kommuner, eller yrkesföreningar i Sverige som har en godkänt stadgar och accepterar Förbundets stadgar kan bli medlem i KRF:s.

b- En yrkesförening eller en Förening som till exempel, Författarförening eller juristförening som har bildats i Sverige och har godkända stadgar samt accepterar Förbundets stadgar kan bli medlem i KRF:s

Endast en yrkesförening kan bli medlem till KRF:s. De representerar med 3 deltagare till Förbundets årsmöte.

c- Varje förening som vill bli medlem i KRF:s bör sända skriftlig medlemskapsansökan till Förbundets kansli/verkställande utskottet med följande handlingar:

– Föreningens stadgar

– Medlemslista

– Senaste årsmötets – eller bildandets protokoll

– Styrelseledamöters lista

d- KRF:s- styrelse fattar beslut om föreningens ansökan om medlemskapet, under sitt första

möte. Om medlemskapsansökan avvisad har föreningen rätt till att överklaga styrelsens beslut i KRF:s årsmöte.

e- En medlemsförening får inte samtidigt vara medlem i ett annat riksförbund.

f- Om det finns flera kommunföreningar i en och samma kommun, gör verkställande utskottet en utredning och styrelsen fattar beslut om medlemskap från utredningens resultat.

g- Varje förening har rätt att förvärva medlemmar från en annan kommun där medlemsförening/ar saknas.

h- Medlemsavgiften till KRF:s är 1 sek. per medlem. Föreningar som inte betalar

medlemskapsavgiften äger inte rösträtt vid förbundets årsmöte.

i- Föreningarnas årsmöte bör äga rum en månad före förbundets årsmöte på föreningens årsmöte väljs ombud till KRF:s årsmöte och meddela till KRF:s styrelse.

Varje förening ska meddela förbundet om sitt årsmöte. Detta ska ske 15 dagar före föreningens årsmöte.

8- Uppsägning och uteslutning av medlemskap

a- Medlemsföreningar får endast säga upp sitt medlemskap genom beslut av föreningens årsmöte. Beslutet meddelas skriftligt till KRF:s verkställande utskottet.

b- Om medlemsföreningen inte uppfyller de skyldigheter som medlem gentemot förbundets stadgar eller motverkar KRF:s stadgar, gäller följande:

– KRF:s Verkställande utskott gör en utredning om föreningens motverkan och skriftligt rapporterar till förbundets styrelse.

c- Föreningen som säger upp sitt medlemskap eller uteslutits av Förbundet får ej göra något anspråk på förbundet.

9- Förbundsorganer

A- Verkställande utskott

B- Förbundsstyrelse

C- Revisors Kommittén

D- Valberedning

+OBS!

Personer som föreslås till ledamot för Förbundsorganen bör ha varit medlem i en av Förbundets medlemsförening/ar.

A- Verkställande utskott

1) VU består av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som väljs av förbundets årsmöte.

2) VU ska genomföra de beslut som antagits i årsmöten och förbundsstyrelsen samt är ansvarig till förbundets verksamhet till nästkommande årsmöte.

3) VU väljer förbundets sekreterare, kassör och bildar de övriga arbetskommittéer och dess ansvariga i sitt första sammanträde.

4) VU sammanträdet äger rum varannan månad och förbundets ordförande är sammankallande. Även 4 ledamöter kan sammankalla verkställande utskottet till extra möte.

5) VU framför sin verksamhetsplan senast i andra förbundsstyrelsens sammanträde.

6) VU ledamöter som inte deltar i VU ´s sammanträde 2 omgångar i rad utan godtagbar anledning , blir av med sitt uppdrag i VU och den första ersättaren tar över uppdraget som ordinarie ledamot.

7) VU framför sitt förslag till beslut om sina VU ledamöter som arbetar mot förbundets stadgar till Förbundsstyrelsen. Förslaget kan bestå av nedan:

-varning

-frysning

utesluta medlemskapet

Ledamot/ledamöter har rätt att delta och försvara sig i styrelsens sammanträde.

8) VU skickar kallelse 6 veckor före årsmötet och handlingar 2 veckor före årsmötet till medlemsföreningar.

A- Verkställande utskott

9) VU i sitt första möte utser en av ledamöterna som vice ordförande. Vice ordförande tillträder endast vid ordinarie ordförandens frånvaro med samma befogenheter.

B- Förbundsstyrelsen

1- Förbundsstyrelse väljs av Förbundets årsmöte och består av 11 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

2- Förbundsstyrelsen är Förbundets högsta organ mellan Förbundets två årsmöten.

3- Förbundsstyrelsen i sitt första möte utser Riksförbundets ordförande.

4- Förbundsstyrelsen sammanträder var fjärde (4) månad, fattar beslut om Förbunds verksamhetsplan. Styrelsens möten består av alla förbundsorgan.

5- Förbundsstyrelse ledamöter som inte deltar i styrelsen´s sammanträde vid 2 möten i rad utan godtagbar anledning , blir av med sitt uppdrag och den första ersättaren tar över uppdraget som ordinarie ledamot.

6 -Förbundsstyrelsen är ansvarig gentemot Förbundets årsmöte.

7- Förbundsstyrelsen beslutar om följande vederbörande förslag från förbundets olika organ gällande deras ledamöter:

-varning

-frysning

-uteslutning

-avsluta medlemsuppdraget.

8- Styrelsens ledamöter skall vara närvarande vid medlemsföreningarnas årsmöte och representera Förbundsstyrelsen där.

9-Förbundsstyrelsen äger rätten avsätta ordföranden posten och utse en ny ordförande.

10- Varje Styrelse ledamot bör vara med och engagera sig i arbetskommitté.

11- Den frysta eller uteslutna ledamoten/ledamöterna skall med Förbundsstyrelsens beslut ersättas av den första suppleanten/suppleanter.

Suppleantledamöterna har rätt att delta i styrelsens möte med sina åsiktsyttring och förslagsrätt men utan rösträtt.

12- Styrelsen fattar beslut med majoritetsröster. Vid jämna röster har förbundsordföranden utslagsröst.

C- Revisor kommittén

1- Kommittén utses av Förbundets årsmöte och består av 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.

2- Kommittén ska utse en sammankallande bland sina ledamöter efter årsmötet.

3- Kommittén ska kontrollera förbundets ekonomi minst tre (3) gånger om året samt rapporterar sitt protokoll både till styrelsen och till årsmötet.

4- Kommittèn ledamöter deltar i förbundets årsmöte som ombud men deltar ej omröstningen gällande ansvarsfrihet.

D- Valberedning

1- Valberedning består av 3 ordinarie och en ersättare och utses av årsmötet.

2- Valberedningen utser en sammankallande bland sina ordinarie ledamöter till.

3- Verkställande utskottet och förbundsstyrelsens ledamöter får inte väljas i valberedningen och inte heller delta i valberedningens möte.

4-Valberedningen tar emot medlemsföreningarnas och förbundets valda organs förslagna personer till olika kommittéer och framför sitt/sina förslag till årsmöte.

5- Valberedningens ledamöter får delta i förbundets årsmöte som ombud. De har inte rätt att rösta vid omröstning för förbundsorganen.

6- Valberedningens ledamöter får delta i Verkställande utskottets och styrelsens möten.

.10- Förbundets Årsmöte

a-Årsmötet är Förbundets högsta beslutande organ. Det äger rum var annat år senast i slutet av oktober månad.

2-För att årsmötet skall öppnas krävs 51% av ombudens närvarande. Om minst 51% inte kan nås, årsmötet skjutas upp med en månad.

Efter en månad äger årsmötet med närvarande ombud.

3-Kallelse till årsmöte skickas till medlemsföreningar senast 6 veckor före årsmötet.

4-Årsmötets handlingar ska skickas till medlemsföreningar senast två veckor före förbundets årsmöte.

5-Alla ledamöter i förbundsstyrelsen och i verkställande utskottet är ombud i förbundets årsmöte men när det gäller omröstningen av ansvarsfrihet har de inga rösträtter.

6-Antalet ombud för varje medlemsförening fastställs på föreningens årsmöte. Varje förening som har 15 medlemmar på årsmötets närvarande och betalade medlemskapsavgiften ska

representeras med 1(ett) ombud. Utöver dessa har föreningen rätt 1(ett) ombud per jämna 20 tal.

7-Alla yrkes föreningar eller förbund representeras endast med max 3 ombud.

8-Ungdoms och kvinnoföreningar representeras med (undantag 4 ombud.) sina

ordinarie styrelseledamöter.

9-Förbundets årsmöte fattar sina beslut på grundval av principen om enkel majoritet.

10-Motioner till årsmötet skickas till Verkställande utskottet för behandling senast 4 veckor

före förbundets årsmöte. Verkställande utskottet framför dessa förslag till årsmöte.

11-Årsmöte ger mandat till VU att utse en auktoriserad revisor.

12-Årsmöte med 2/3 del av ombudsröster får godkänna ändringar av stadgan.

11-Extra Årsmöte

a-Extra årsmöte kallas vid behov av förbundsstyrelsen.

b-Beslut om extra årsmötet bör meddelas medlemsföreningar en månad före årsmöte.

c-Extra årsmöte tar upp endast de frågor vilka föranlett i extraårsmötet.

d-Extra årsmötet fungerar enligt samma grunder som vid ett ordinarie årsmöte.

12-Förbundets Ekonomi

a-Förbundets kapital skal bevaras på bankkonto. Förbundets ordförande och kassör ansvarar för kontot.

Firmateckning: Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Dessa två kan utan beslut från verkställande utskottet besluta om utgifter som inte överstiger

10 000 kronor.

b-Förbundets inkomstkällor är följande:

1-Inkomster av förbundets verksamheter och medlemsavgifter.

2-Bidrag från stat och kommun

3-Gåvor

c-Beslut om förbundets tillgångar, fastigheter fattas endast av förbundets årsmöte.

13-Ordförandens uppgifter

a-Ordförande representerar förbundet. Inkallar styrelse och verkställande utskottets

medlemmar till möten.

b-Ordförande leder möten och kontrollerar förbundets arbete. Följer styrelsens beslut.

c-Ordförande får vid behov med utskottets beslut kalla styrelsen till extra möte.

d-Samma person får ej kandidera som ordförande posten mer än två omgångar.

14-Sekreterarens uppgifter

a-Sekreteraren är utskottets och styrelsens protokollsförare.

b-Sekreteraren är ansvarig för förbundets arkiv.

c-Sekreteraren är ansvarig att skriva till myndigheter och medlemsföreningar.

15-Kassörens uppgifter

a-Kassören ansvarar för förbundets räkenskaper och bankkonto.

b-Kassören skall också redogöra för bokföringen inför förbundsstyrelsen och förbundets

årsmöte.

16-Upplösning av förbundet

Beslut om upplösning av förbundet kan endast tas av årsmötet. För ett sådant beslut krävs

fyra/fem (4/5) av rösterna. Vid upplösningsbeslut skall förbundets tillgångar föras över till en

eller flera verksamhet/er som sammanslutning målsättningar